Lodowisko czynne w okresie zimowym.

 REGULAMIN LODOWSIKA

 1. Lodowisko jest otwarte w okresie zimowym, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku, zwanym dalej "Operatorem Lodowiska".

 2. Każdy użytkownik Lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństw/zagrożeń oraz możliwych kontuzji i urazów podczas jazdy, za co firma Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 3. Osoby korzystające z Lodowiska zobowiązane są do stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz poleceń osób obsługujących Lodowisko, w przeciwnym wypadku nie będą mogły korzystać z Lodowiska.

 4. Operator Lodowiska zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób korzystających z lodowiska (np. kiedy liczba osób korzystających z obiektu uniemożliwia swobodne korzystanie z niego, wtedy pracownik ma prawo chwilowego wstrzymania wstępu na obiekt i na taflę lodową).

 5. Korzystanie z tafli lodowiska przez dzieci do lat 10 odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna (wyposażonego w łyżwy) oraz bezwzględnie w kasku ochronnym. Dzieci do lat 10 nie będą wpuszczane na lodowisko pod nieobecność opiekuna. Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się dzieci oraz za ich bezpieczeństwo.

 6. Na lodowisko zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.

 7. Korzystający z Lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

 8. Osoby korzystające z tafli lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która powinna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa Lodowiska.

 9. Zaleca się jazdę w rękawiczkach, czapkach osłaniających potylicę, w kaskach oraz nakolannikach i nałokietnikach, szczególnie dzieciom.

 10. Do każdorazowego użycia łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych podobnych przedmiotów wymagana jest zgoda Operatora Lodowiska

 11. Osobom korzystającym z Lodowiska zabrania się stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników Lodowiska, w szczególności:

 • urządzania wyścigów oraz niebezpiecznych zabaw

 • jazdy z dziećmi na rękach

 • siadania na bandach okalających Lodowisko oraz przeskakiwania przez nie

 • spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających

 • konsumpcji na tafli Lodowiska

 • bezwzględny zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających

 • niszczenia sprzętu i urządzeń Lodowiska

 • chodzenia po tafli Lodowiska w zwykłym obuwiu

 • wprowadzania zwierząt na teren lodowiska

 • rzucania śniegiem

 • palenia tytoniu

 1. Po pierwszą pomoc należy zgłaszać się do obsługi Lodowiska.

 2. Zabronione jest wchodzenie i przebywanie na lodowisku w czasie przerw technicznych na czyszczenie tafli. Możliwość ponownego korzystania z tafli oznajmia obsługa.

 3. Na łyżwach można przebywać wyłącznie na tafli Lodowiska oraz miejscach wyłożonych specjalnymi matami.

 4. W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może zostać zamknięte.

 5. Za rzeczy pozostawione na Lodowisku Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 6. Za uszkodzenie telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 itp. wnoszonych na teren Lodowiska Operator nie odpowiada.

 7. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki (z udziałem użytkowników lodowiska) lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić obsłudze obiektu.

 8. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.

 9. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.

 10. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska, a także mogą być wobec nich zastosowane kary administracyjne (kary pieniężne do 500 zł).

 11. Obsługa lodowiska upoważniona jest do kontrolowania zachowania się na Lodowisku i odpowiedniego reagowania.

Regulamin ogólny korzystania z Basenu AQUARIUS Lesko

§ 1 - Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

 1. Pływalni - rozumie się przez to cały kompleks Basenu AQUARIUS Lesko (budynek wraz z parkingiem) zarządzany przez Sport Lesko Sp. z o.o. ul. Bieszczadzka 7, 36-600 Lesko.

 2. Niecce basenu sportowego - rozumie się przez to nieckę basenową o wymiarach 25 m x 16 m o głębokości od 1,40 m do 1,90 m podzieloną na 6 torów pływackich, przy każdym z torów znajduje się słupek do skoków wraz z widownią na 140 miejsc.

 3. Niecce basenu rekreacyjnego - rozumie się przez to nieckę basenową z częścią do nauki pływania o wymiarach 12 m x 8 m i głębokości od 1,10 m do 1,40 m z gejzerami podwodnymi i małą zjeżdżalnią wraz z częścią z atrakcjami wodnymi: „Sztuczna rzeka” - kanał z silnym prądem wodnym o głębokość 1,25 m, „Płaszcze wodne” - 2 przyrządy do masażu karku i szyi, „Ławeczki powietrzne” - 6 stanowisk hydromasażu ciała oraz brodzik dziecięcy o głębokości 0,60 m.

 4. Hali basenowej - rozumie się przez to całe pomieszczenie basenowe zawierające nieckę basenu sportowego oraz nieckę basenu rekreacyjnego, wannę jacuzzi, zjeżdżalnię rurową o długości 66 m, zjeżdżalnię rodzinną o długości 19 m małą oraz plaże stanowiące komunikację pomiędzy wszystkimi w/w elementami,

 5. Basen zewnętrzny – rozumie się przez to cały obszar basenu otwartego.

 6. Saunie - rozumie się przez to: kabiny saun, pomieszczenie rekreacyjne, w którym zlokalizowane są kabiny saun wraz z natryskami i toaletami, klatkę schodową oraz część korytarza stanowiącego dojście z hali basenowej do pomieszczenia z saunami.

 7. Basenie - rozumie się przez to: Halę basenową, Saunę, szatnie główne - część męską, damską i dla niepełnosprawnych, natryski wraz z brodzikami do dezynfekcji stóp oraz korytarz przed szatniami głównymi.

 8. Strefie mokrej - rozumie się przez to wszystkie pomieszczenia wymienione w § 1 pkt. 6.

 9. Pasku - rozumie się przez to pasek kodujący Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta wydawany w kasie pływalni służący do rozliczenia czasu pobytu w poszczególnych strefach płatnych oraz do otwierania szafek w szatniach głównych.

 10. Zarządcy Basenu - rozumie się przez to Prezesa Sport Lesko Sp. z o.o.

§ 2 - Przepisy ogólne

Pływalnia jest obiektem Gminy Lesko i Sport Lesko Sp. z o.o.

 1. Dokonanie opłaty za pobyt na basenie oraz pobranie paska jest traktowane jako potwierdzenie zapoznania się, akceptacja i bezwzględne przestrzeganie zapisów regulaminów obowiązujących na terenie całej Pływalni.

 2. Pływalnia jest czynna codziennie w godzinach: od 7:00 do 22:00. Klienci zobowiązani są do opuszczenia hali basenowej o 21:45 bez względu na to, o której godzinie zakupili bilet wstępu i nie przysługują im z tego tytułu żadne roszczenia.

 3. Basen zewnętrzny czynny jest w miesiącach od czerwca do września w godzinach 9:00-20:00. Otwarcie basenu uzależnione jest od pogody.

 4. Dzieci do lat 8 mogą przebywać na terenie Pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

 5. Strefa niebezpieczna (gejzer basenu zewnętrznego) dostępna jest od 12 roku zycia.

 6. Zabrania się pozostawiania w strefie czystej bez nadzoru dzieci nieumiejących pływać.

 7. Faktury za usługi świadczone przez Sport Lesko Sp. z o.o. można otrzymać po uprzednim zgłoszeniu w kasie pływalni, do 7 dni od daty sprzedaży, na podstawie paragonu.

 8. W obiekcie Pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.

 9. Na terenie Pływalni działa system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów Pływalni.

 10. Nagrania z kamer mogą służyć zgodnie z prawem:

  • do wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadków;

  • jako materiał dowodowy do ustalenia odpowiedzialności w stosunku do klientów, którzy nie stosują się do przepisów regulaminów oraz instrukcji stanowiskowych;

  • jako materiał dowodowy w każdym zdarzeniu mającym miejsce na Pływalni. 

 1. Szczegółowe zasady użytkowania poszczególnych urządzeń na Pływalni określają odrębne regulaminy i instrukcje stanowiskowe umieszczone w ich pobliżu.

 2. Regulaminy dostępne są również na stronie internetowej www.basen.lesko.pl.

 3. Osoby korzystające z Pływalni w szczególności zobowiązane są do:  

 • stosowania się do znaków zakazu i nakazu,

 • zarządzeń i komunikatów kierownictwa, pracowników obsługi i ratownika,

 • dostosowania swoich planów aktywności do wieku, umiejętności, uwarunkowań zdrowotnych, zaleceń i przeciwwskazań medycznych,

 • użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiednio do podejmowanej aktywności,

 • bezzwłocznego informowania ratownika lub obsługi Pływalni o zaistniałym wypadku i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się na obiekcie Pływalni. 

 1. Administracja Pływalni nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń w każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów i konserwacji lub napraw awarii. Każda osoba zamierzająca skorzystać z usług Pływalni może uzyskać informację w kasie o zakresie świadczonych usług bądź występujących w tej mierze ograniczeń. Podjęcie decyzji, co do korzystania z usług Pływalni, mimo występujących ograniczeń, nie może stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń w stosunku do Pływalni.

 2. Pływalnia zastrzega sobie prawo do rezerwacji Basenu lub jego części na zawody sportowe lub imprezy zamknięte bądź zorganizowane zajęcia, na potrzeby których mogą zostać wyłączone z eksploatacji dla klientów poszczególne strefy, niecki basenowe lub ich część.

 3. Za bezpieczeństwo podczas zawodów, zajęć oraz imprez odpowiedzialność ponosi ich organizator.

§ 3 - Korzystanie z Basenu 

 1. Z Basenu mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.

 2. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na Basen, ze względu na ilość osób w nim przebywających.

 3. Wejścia grupowe odbywają się wg odrębnego regulaminu.

 4. Dzieci do lat 8 mogą wejść i korzystać z Basenu tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich, które obowiązuje wykupienie biletu wstępu.

 5. Do brodzików dla dzieci mają wstęp wyłącznie dzieci do lat 5. Dorosłym wstęp do brodzików dla dzieci jest zabroniony, z wyłączeniem przypadku, gdy są w towarzystwie swoich podopiecznych.

 6. Wchodzący na Basen zobowiązani są do korzystania z szatni w holu głównym Pływalni i pozostawienia tam okrycia oraz zmiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe nieużytkowane na zewnątrz, w którym należy obowiązkowo chodzić w szatniach i pod natryskami, od momentu przekroczenia bramki przy kasie.

 7. Pasek pobierany jest w kasie Pływalni i zwracany do okienka kasowego po wyjściu z Basenu.

 8. Opłata za deklarowane godziny pobytu na Hali basenowej (bilet jednorazowy) pobierana jest z góry (od chwili przejścia przez bramkę kasy) i nie podlega zwrotowi. Przekroczenie czasu powyżej deklarowanych godzin jest liczone za każde dodatkowe rozpoczęte 6 minut i podlega dopłacie przy wyjściu z Basenu.

 9. Opłata za czasu pobytu w Saunie rozpoczyna się po odczytaniu paska na czytniku obrotowej bramki wejściowej przed pomieszczeniem saun, a zakończenie naliczania czasu następuje w chwili rozliczenia paska na czytniku bramki wyjściowej z pomieszczenia saun. W czasie przebywania w Saunie zatrzymywany jest czas pobytu na Hali basenowej. Opłata za Saunę podlega dopłacie przy wyjściu z Basenu wg aktualnego cennika.

 10. Uprawnienia do wstępów ulgowych klient nabywa po okazaniu stosownych dokumentów.

 11. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia klienta z Basenu z jego winy, uiszczone opłaty nie są zwracane.

 12. W obrębie Strefy mokrej z uwagi na ciągłe nawilżenie wodą powierzchni posadzek, należy zachować szczególną ostrożność w poruszaniu się. W miejscach tych istnieje ryzyko poślizgnięcia się.

 13. Korzystanie z szafek ubraniowych w szatniach głównych umożliwia pasek wydawany w kasie Pływalni.

 14. Przed skorzystaniem z szafki ubraniowej należy dokładnie zapoznać się z instrukcją jej obsługi, szczególnie w zakresie jej zamykania i otwierania.

 15. Zmiana bielizny w strój kąpielowy lub odwrotnie, odbywa się w kabinach przebieralni znajdujących się w szatniach głównych. Zarówno w szatniach jak i pod natryskami obowiązuje zakaz przebywania nago.

 16. Wstęp na Halę basenową możliwy jest tylko w stroju kąpielowym (przylegającym do ciała - nie dłuższym niż do kolana) . Dzieci do lat trzech mogą przebywać w wodzie wyłącznie w specjalnych pielucho-majtkach.

 17. Przed wejściem na Hale basenową, Basen zewnętrzny każda osoba jest zobowiązana do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejścia stopami przez brodzik dezynfekcyjny.

 18. Klapki/obuwie basenowe należy zostawić przed brodzikiem dezynfekcyjnym.

 19. Korzystający z WC zobowiązani są bezwzględnie ponownie umyć ciało pod prysznicem, przed wejściem do Hali basenowej oraz na Basen Zewnętrzny.

 20. Korzystający z Basenu są zobowiązani do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i nakazom ratowników.

 21. Na Niecce basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.

 22. Korzystający ze Zjeżdżalni, Wanny jacuzzi oraz Saun podlegają odrębnym regulaminom w/w urządzeń.

 23. Indywidualne zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone tylko przez osoby posiadające stosowne umowy z Pływalnią.

 24. Na terenie Hali basenowej obowiązuje używanie czepków na basenie pływackim.

 25. Czepek nie obowiązuje osób nieposiadających owłosienia na głowie.

 26. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania bez zgody zarządcy.

§ 4 – Strefy 

 1. Na Hali basenowej wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:

 • strefa dla nieumiejących pływać - Niecka basenu rekreacyjnego - o głębokości od 1,10 m do 1,40 m; Wanna jacuzzi, Zjeżdżalnia rurowa i Zjeżdżalnia  rodzinna,

 • strefa dla umiejących pływać - Niecka basenu sportowego - o głębokości od 1,40 m do 1,90 m;

 1. Na basenie zewnętrznym – wyznaczone są nastepujące strefy:

  • strefa wejściowa - w skład, której wchodzi bramka wejściowo - wyjściowa,

  • strefa szatniowo - sanitarna - w skład, której wchodzą pomieszczenia szatni z przebieralniami, pomieszczenia natrysków oraz pomieszczenia toalet,

  • strefa czysta - w skład, której wchodzi basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, brodzik dla dzieci

  • strefa sportowa - w skład, której wchodzi siłownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci

  • strefa plażowania - w skład, której wchodzi teren zieleni oraz plaża pokryta deska kompozytową.

 1. Głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ściankach niecek basenowych lub w ich pobliżu.

 2. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze strefy dla nieumiejących pływać.

 3. Strefy basenu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez odgrodzenie taśmą sygnalizacyjną i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.

§ 5 - Działania ratownicze 

 1. Na terenie Pływalni dozorem ratowników objęta jest Hala basenowa oraz strefa czysta Basenu zewnetrznego.

 2. Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, noszące strój z napisem Ratownik.

 3. Klienci Pływalni są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się nakazom ratowników.

 4. O wszelkich sytuacjach mogących zagrażać życiu i zdrowiu klientów oraz o nieprawidłowej pracy urządzeń Pływalni należy bezwzględnie i niezwłocznie powiadomić ratownika lub obsługę Pływalni.

 5. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać natychmiast ratownikom lub obsłudze Pływalni.

 6. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest gwizdek ratownika lub komunikat nadawany z głośników przez radiowęzeł. Po usłyszeniu sygnału lub komunikatu należy natychmiast opuścić niecki basenów oraz wanny jacuzzi, zaprzestać korzystania z atrakcji wodnych i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub obsługi Pływalni.

 7. Jakiekolwiek korzystanie z Niecki basenu sportowego i rekreacyjnego, Wanny jacuzzi oraz Zjeżdżalni bez dozoru ratownika jest zabronione.

 8. Ratownik wodny, prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony dla funkcjonariuszy publicznych.

 9. Na basenie zewnetrznym w celach informacyjnych stosuje się nastepujace rodzaje flag sygnalizacyjnych:

  • flaga koloru białego - kąpiel dozwolona

  • flaga koloru czerwonego - kąpiel zakazana

  • brak flagi - kąpielisko niestrzeżone

§ 6 - Zakazy i inne regulacje obowiązujące na Pływalni

 1. Zabrania się przebywania na Pływalni osób obcych i niezatrudnionych po godzinach otwarcia Pływalni.

 2. Zabrania się wstępu na Pływalnię osobom po spożyciu alkoholu oraz innych środków odurzających,

 3. W obiekcie Pływalni obowiązuje całkowity zakaz:

 • palenia tytoniu!

 • wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.

 • wnoszenia ostrych narzędzi,

 • wprowadzania zwierząt.

 1. Ze względu na zasady higieny i bezpieczeństwa oraz zasady współżycia społecznego przebywającym na Basenie zabrania się: 

 • wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika lub przy braku dyżuru ratownika oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;

 • chodzenia boso w szatniach i pod natryskami;

 • używania strojów kąpielowych i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub takich, które mogą wchodzić w reakcje z wodą;

 • wchodzenia do Niecki basenu sportowego osobom nieumiejącym pływać;

 • pozostawiania dzieci bez opieki;

 • biegania, popychania i wrzucania do wody innych osób, krzyczenia oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych klientów, a także uniemożliwiania korzystania z usług przez innych;

 • skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika;

 • wszczynania fałszywych alarmów;

 • przytrzymywania się lin torowych;

 • wchodzenia i wychodzenia z niecek basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);

 • niszczenia urządzeń i wyposażenia Pływalni oraz oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo klientów korzystających z basenu,

 • wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym zegarków i biżuterii;

 • zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń oraz niecek basenów;

 • załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

 • używania detergentów i środków chemicznych;

 • żucia gumy i spożywania pokarmów;

 • wchodzenia na murki okalające niecki basenów oraz inne konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone;

 • korzystania z dostępnych atrakcji wodnych w sposób niezgodny z zapisami regulaminów i instrukcjami ich użytkowania;

 • pływania i nurkowania pod wylotami zjeżdżalni wodnych;

 • zabaw ruchowych i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego wyznaczonymi przez służbę ratowniczą;

 • używania wulgaryzmów;

 • dopuszczania się zachowań nieobyczajnych. 

 1. Osoby przebywające na terenie Pływalni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na terenie Pływalni, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń służby ratowniczej lub obsługi Pływalni, mogą zostać usunięte z Pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego. Może też zostać wezwana ochrona lub Policja.

 2. Ze względu na zasady zdrowia publicznego, zabrania się korzystania z Basenu osobom:  

 • z chorobami skóry: grzybicą, egzemą, liszajem, brodawczakiem, rumieniem, różą, itp. (wymagane zaświadczenie od lekarza dermatologa o braku zakażalności choroby);

 • chorobami zakaźnymi;

 • uczulonym na środki odkażające;

 • z chorobami układu wydalania;

 • z plastrami zwykłymi i bandażami;

 • z otwartymi skaleczeniami i ranami;

 • których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm;

 • których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia. 

 1. Ratownik ma prawo nie zezwolić na kąpiel danej osoby w przypadku zauważenia stanów chorobowych i zachowań wymienionych w § 6 pkt. 6.

 2. Noszenie okularów i soczewek kontaktowych odbywa się na własne ryzyko klienta. W przypadku przebywania na Basenie w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie i uszkodzenie. W przypadku zagubienia lub rozbicia soczewek należy natychmiast powiadomić dyżurującego Ratownika.

 3. W przypadku złej pogody (np. burza, silny wiatr), osoby przebywające na terenie basenu zewnętrznego, ze względu na swoje bezpieczeństwo, mają obowiązek opuścić ten teren. W takim przypadku osoby opuszczające teren basenu nie uzyskują prawa do częściowego lub całkowitego zwrotu pieniędzy za bilet lub innej formy odszkodowania.

 4. Wszelka działalność zarobkowa na basenie - w tym miedzy innymi udzielanie prywatnej nauki pływania, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie po podpisaniu umowy z Prezesem Zarządu Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku.

§ 7 - Przystosowanie Pływalni do potrzeb osób niepełnosprawnych

 1. Pływalnia jest całkowicie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 2. Osoby niepełnosprawne wymagające pomocy opiekuna wchodzą na Basen wraz z opiekunem, którego obowiązuje wykupienie biletu wstępu.

 3. Opiekunem osoby niepełnosprawnej musi być osoba pełnoletnia, która wchodzi na teren Pływalni i sprawuje ciągły nadzór nad podopiecznym, bez względu na to, czy korzysta z usług Pływalni czy nie.

 4. Osoby niepełnosprawne korzystające z Basenu i poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek inwalidzki udostępniony przez Pływalnię w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach.

§ 8 – Odpowiedzialność

 1. Za bezpieczeństwo osób przebywających w Hali basenowej oraz strefie czystej basenu zewnetrznego podczas kąpieli ogólnodostępnej odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.

 2. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z Basenu.

 3. Osoby ze schorzeniami wymienionymi w § 8 pkt.2 korzystają z Basenu na własną odpowiedzialność.

 4. W czasie imprez rekreacyjnych oraz zawodów sportowych organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.

 5. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu, o których powiadomiła klientów.

 6. Kierownictwo Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni na holu, w szatniach głównych, szafkach basenowych oraz na terenie Pływalni. .

 7. Za szkody powstałe na Pływalni odpowiedzialność ponosi sprawca.

 8. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich opiekunowie prawni.

 9. Za zniszczenie elementów wyposażenia pływalni, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.

 10. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.

 11. Pływalnia nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, Regulaminów i instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i niewykonywania poleceń i wskazań personelu Pływalni.

 12. Osobom odwiedzającym basen zaleca się nie zabierać ze sobą cennych przedmiotów i większych sum pieniędzy. Przedmioty wartościowe należy pozostawiać w miejscu do tego celu przeznaczonym.

 13. Za zniszczenie strojów kąpielowych podczas korzystania ze zjeżdżalni i atrakcji wodnych Basen Aquarius nie ponosi odpowiedzialności. Basen Aquarius nie odpowiada również za rzeczy osobiste zgubione podczas korzystania z atrakcji wodnych.

§ 9 - Przepisy końcowe

 1. Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek lub klucz do szafki zostanie obciążona odpowiednio kwotą 20 zł.

 2. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu Pływalni jest naruszeniem niniejszego Regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa korzystania z Pływalni.

 3. Wobec osób, które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren Pływalni. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez obsługę obiektu.

 4. W sprawach spornych ostateczną decyzje podejmuje Zarządca Pływalni lub osoba przez niego upoważniona.

 5. Skargi i wnioski należy zgłaszać u Zarządcy Pływalni lub wpisywać do Książki Skarg i Wniosków znajdującej się w kasie Pływalni.

 6. O innych sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decydują ogólne przepisy prawa.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieokreślony.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 18.08.2011 r. (Dz.U. Nr 208, poz. 1240) O bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

 2. Ustawa z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.)

cennik_2016.jpg

Karnety na basen

 Karnet / Rodzaj Cena zł Bonus  Termin ważności 
 Karnet 50  50,00  Kwota do wykorzystania - 50 + 7,50 = 57,50 zł 45 dni
 Karnet 100  100,00  Kwota do wykorzystania - 100 + 20 = 120 zł 90 dni
 Karnet 200  200,00  Kwota do wykorzystania - 200 + 50 = 250 zł 180 dni
 Karnet 400  400,00  Kwota do wykorzystania - 400 + 120 = 520 zł 360 dni
Opłata jednorazowa bezzwrotna za wydanie karnetu - 20 zł

 

 Regulamin dla posiadaczy karnetów na basen - wersja pdf

 

Basen + sauna

Rodzaj Sauny Dzień Godziny otwarcia Cena
  Sauna sucha / parowa  

  poniedziałek - piatek

 sobota, niedziela, święta 

16.00 - 21.00

12:00 - 21:00

bilet na basen wg. taryfy

obowiązującej w danej chwili

+ dopłata 0,50 zł za minutę

pobytu w strefie saun

(płatne w kasie przy wyjściu)

 

Sama sauna

Rodzaj Sauny Czas Cena zł Dzień Godziny otwarcia Dopłata
Sauna sucha / parowa  25 minut 10,00

poniedziałek - piatek

 sobota, niedziela, święta 

16.00 - 21.00

12:00 - 21:00
 + 0,50 zł za każdą 
następną minutę 

 Rezerwacja indywidualna 
max 6 osób

 30 minut 50,00

 Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja 

poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00

sobota-niedziela, święta: 8:00 - 12:00

 + 1,60 zł za każdą 
następną minutę
Rezerwacja indywidualna
max 6 osób
 60 minut 90,00  + 1,50 zł za każdą 
następną minutę

 

 Inne usługi

Rodzaj usługi Jednostka Cena zł.
Siłownia 1 godz. 6,00 zł
Siłownia b.o. 10,00 zł
Siłownia karnet - miesięczny 30 dni 70,00 zł

 

Korzystanie z kortu tenisowego

Korzystanie z
kortu tenisowego
90 minut

20,00 zł 

Dopłata za przekroczenie
wykupionego czasu 5 zł
za każde rozpoczęte 15 min

 

Wynajecie obiektu basenu

Taryfa czasowa I - 1/2 dnia od godziny 7:00 do 15:00 lub od 15:00 do 22:00 - cena 4000 zł brutto

Taryfa czasowa II - cały dzień od godziny 7:00 do 22:00 - cena 8000 zł brutto

 

Wynajęcie parkingu

Taryfa czasowa I - 1/2 dnia od godziny 7:00 do 15:00 lub od 15:00 do 22:00 - cena 300 zł brutto

Taryfa czasowa II - cały dzień od godziny 7:00 do 22:00 - cena 600 zł brutto

 

Bilety w formie bonu na okaziciela

Bilet taki uprawnia do wejscia na basen jednej osoby na 1 godzinę.

Cbon.jpgennik:

bilety 1-10 szt. - 9,00 zł/szt.

bilety 11-20 szt. - 8,50 zł/szt.

bilety 21-50 szt. - 8,00 zł/szt.

bilety 51-100 szt. - 7,50 zł/szt.

bilety powyzej 101 szt. - 7,00 zł/szt.

 Regulamin bonów biletowych

 

Na hali basenowej obowiązuje używanie strojów kąpielowych oraz czepków na basenie pływackim.

Wszystkie ceny są podane w kwotach [PLN] brutto

Ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez podania przyczyny.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku, z siedzibą w Lesku, przy ul. Bieszczadzkiej 7.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

a) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.