SPORT LESKO SP. Z O.O informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko - RATOWNIK WODNY , ogłoszonego dnia 28 września 2021r. wybrana została:
Adriana Prorok zamieszkała w Lesku.
 
UZASADNIENIE

Kandydatka spełniła wymagania formalne oraz wymagania co do wykształcenia stawiane w ogłoszeniu o konkursie. Wykazała się znajomością przepisów niezbędną do zatrudnienia na stanowisku RATOWNIK WODNY.

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. nieposzlakowana opinia,

 4. wykształcenie - min. średnie,

 5. aktualne uprawnienia ratownika wodnego, posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu szkolenia ratownika wodnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym;

 6. aktualna legitymacja ratownika wodnego lub dokument potwierdzający przynależność w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa, posiadanie zaświadczenia o pełnieniu służby lub członkostwie w podmiocie uprawnionym do ratownictwa, oraz patent przydatny w ratownictwie wodnym,

 7. aktualne zaświadczenie o ukończonym kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika KPP. Posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

2. Wymagania dodatkowe

 1. dyspozycyjność (praca zmianowa),

 2. uczciwość,

 3. odpowiedzialność za realizowane zadania,

 4. systematyczność i konsekwencja w działaniu,

 5. komunikatywność.

 6. sumienność.

 7. stałe utrzymywanie sprawności fizycznej i podnoszenie własnych kwalifikacji.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku należy w szczególności;

 1. zapewnienie bezpieczeństwa przebywających na terenie hali basenowej, oraz w okresie letnim na terenie basenu zewnętrznego, osób kąpiących się, korzystających z atrakcji wodnych zgodnie
  z obowiązującymi Regulaminami basenu AQUARIUS.

 2. pouczanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zamierzających korzystać z basenu, oraz w okresie letnim basenu zewnętrznego o obowiązujących przepisach regulaminowych oraz
  o zasadach korzystania z atrakcji wodnych.

 3. przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z hali basenowej, jak również basenu zewnętrznego określonych regulaminami;

 4. stałe obserwowanie hali basenowej oraz obszaru basenu zewnętrznego i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,

 5. udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej, podstawowe opatrzenie ran i urazów, w poważnych przypadkach wezwanie Zespołu Ratownictwa Medycznego,

 6. kontrola poprzez oględziny stanu urządzeń oraz sprzętu i wyposażenia basenu pod względem bezpieczeństwa osób kąpiących się i korzystających z basenów.

 7. przestrzeganie porządku i dyscypliny na terenie basenów AQUARIUS, utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu ratowniczego, utrzymywanie porządku w punkcie medycznym
  i wykorzystywanie tego pomieszczenia wyłącznie do celów służbowych,

 8. bieżące prowadzenie dziennika pracy,

 9. wykonywanie innych poleceń związanych z obsługą bieżącą krytej pływalni oraz basenu zewnętrznego.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy - S P O R T L E S K O S P . Z O . O . W L E S K O ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko

 2. pełny wymiar czasu pracy, praca w systemie zmianowym/równoważnym,

 3. bezpośredni kontakt z osobami korzystającymi z basenów.

 4. umiejętność współdziałania w grupie.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,

 3. kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 6. oświadczenie kandydata potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnieniu na stanowisku ratownika.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 24 września 2021r. do godziny 15:00 w biurze Sport Lesko Spółka z o.o. 38-600 Lesko ul. Bieszczadzka 7 - pokój nr 111, zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Ratownika Wodnego".

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.basen.lesko.pl.

Nabór przeprowadzony będzie w postaci rozmowy kwalifikacyjnej i testu wiedzy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr. 119. str. 1 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r, poz. 1282 ze zm.).

Szanowni Państwo,
W sobotę 28 sierpnia III NOC BASENÓW, pływamy🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊🏊 do północy🌙, a w niedzielę już o 10.00 Water Polo rozpocznie OSTATNIE ANIMACJE NA WAKACJE!
Pamiętajmy, że pływanie to trening całego ciała!
Serdecznie zapraszamy i życzymy miłej zabawy!!!
 
Dzień dobry!
już w najbliższą niedzielę - 22 sierpnia - IX ANIMACJE NA WAKACJE! Startujemy o 10.00!!! Serdecznie wszystkich zapraszamy!!!
Dzień dobry,
za nami 8 Animacje 🏊🏊🏊🏊👏👏👏👏!!!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i prowadzącym za zaangażowanie!!! I zapraszamy na kolejne!
 
 
 
A przed nami już w najbliższą niedzielę 8 ANIMACJE NA WAKACJE🏊🏊🏊🏊⛱🤿🤿🤿☀☀☀. Zaczynamy o 9.00!
Serdecznie wszystkich zapraszamy! Szczegóły na plakacie!
Dzień dobry,
Serdecznie zapraszamy już w najbliższą niedzielę!🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️🤽‍♂️🤽‍♂️ więcej info na plakacie! Życzymy miłej zabawy!