Ogólne warunki usługi wyświetlania reklamy na monitorze umieszczonym w budynku basenu Aquarius nad boksem kasowym.

1. Usługodawcą jest Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku, ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko.
2. Usługodawca zobowiązuje się do wyświetlania 15 sekundowego spotu promocyjnego w blokach 10 minutowych w ilości 96 razy w godzinach otwarcia Pływalni od 7:00 do zamknięcia o 22:00 w dniach od poniedziałku do niedzieli włącznie, w okresie zamówionym przez Usługobiorcę.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w emisji spotu promocyjnego spowodowane problemami technicznymi od niego niezależnymi.
4. Usługobiorca zobowiązany jest dostarczyć gotowy spot reklamowy. Preferowane formaty plików:
-pliki filmowe: format 16:9 rozdzielczość 1920x1080 px w formacie: mkv, avi, mpeg, mp4;
-pliki graficzne: rozdzielczość 1920x1080 px w formacie: jpg.
5. Usługobiorca zobowiązuje się, że spot reklamowy nie będzie zawierał treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić interesom Usługodawcy.
6. Usługobiorca oświadcza, że spot reklamowy nie będzie zawierał treści niezgodnych z przepisami prawa, a także z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
7. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść spotu reklamowego. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń dotyczących praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia przepisów o nieuczciwej konkurencji, naruszenia dóbr osobistych bądź naruszenia innych przepisów Usługodawca będzie je kierował do Usługobiorcy jako podmiotu odpowiedzialnego za treść spotu. Usługobiorca przejmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni Usługodawcę z odpowiedzialności.
8. Usługobiorca decydując się na usługę wyświetlania reklamy na monitorze umieszczonym w budynku basenu Aquarius nad boksem kasowym akceptuje powyższe warunki.