REGULAMIN

OGÓLNY KORZYSTANIA Z BASENU AQUARIUS LESKO

§ 1 - Postanowienia ogólne

 1. Pływalnia znajduje się w obiekcie o nazwie Basen Aquarius w Lesku usytuowanym przy ulicy Bieszczadzkiej 7, 38-600 Lesko.

 2. Basenem Aquarius w Lesku, w tym m.in. pływalnią zarządza spółka Sport Lesko Sp. z o.o.
  w Lesku

3. Przed wejściem na pływalnię należy zapoznać się z treścią Regulaminu. Wejście na pływalnię oznacza akceptację treści Regulaminu przez każdą osobę korzystającą z pływalni.

§ 2 - Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Pływalni - rozumie się przez to cały kompleks Basenu Aquarius w Lesku, zarządzany przez Sport Lesko Sp. z o.o. ul. Bieszczadzka 7, 36-600 Lesko.

 2. Niecce basenu sportowego - rozumie się przez to nieckę basenową o wymiarach 25 m x 16 m o głębokości od 1,40 m do 1,90 m podzieloną na 6 torów pływackich, przy każdym z torów znajduje się słupek do skoków wraz z widownią na 112 miejsc.

 3. Niecce basenu rekreacyjnego - rozumie się przez to nieckę basenową z częścią do nauki pływania o wymiarach 12 m x 8 m i głębokości od 1,10 m do 1,40 m z gejzerami podwodnymi i małą zjeżdżalnią wraz z częścią z atrakcjami wodnymi: „Sztuczna rzeka” - kanał z silnym prądem wodnym o głębokość 1,25 m, „Płaszcze wodne” - 2 przyrządy do masażu karku i szyi, „Ławeczki powietrzne” - 6 stanowisk hydromasażu ciała oraz brodzik dziecięcy o głębokości 0,60 m.

 4. Hali basenowej - rozumie się przez to całe pomieszczenie basenowe zawierające nieckę basenu sportowego oraz nieckę basenu rekreacyjnego, wannę jacuzzi, zjeżdżalnię rurową o długości 66 m, zjeżdżalnię rodzinną o długości 19 m oraz plaże stanowiące komunikację pomiędzy wszystkimi w/w elementami,

 5. Basen zewnętrzny – rozumie się przez to cały obszar basenu otwartego.

 6. Saunie - rozumie się przez to: kabiny saun, pomieszczenie rekreacyjne, w którym zlokalizowane są kabiny saun wraz z natryskami i toaletami, klatkę schodową oraz część korytarza stanowiącego dojście z hali basenowej do pomieszczenia z saunami.

 7. Basenie - rozumie się przez to: Halę basenową, Saunę, szatnie główne - część męską, damską i dla niepełnosprawnych, natryski wraz z brodzikami do dezynfekcji stóp oraz korytarz przed szatniami głównymi.

 8. Strefie mokrej - rozumie się przez to wszystkie pomieszczenia wymienione w § 2 pkt. 4.

 9. Pasku - rozumie się przez to pasek kodujący Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta wydawany w kasie pływalni służący do rozliczenia czasu pobytu w poszczególnych strefach płatnych oraz do otwierania szafek w szatniach głównych.

 10. Zarządcy Obiektu - rozumie się przez to Prezesa Sport Lesko Sp. z o.o.

§ 3 – Godziny otwarcia

 1. Pływalnia czynna jest codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00, z tym że ostatnie wejście na pływalnię następuje o godzinie 21:30, a pobyt klienta (użytkownika) w hali basenowej przewidziany jest maksymalnie do godz. 21.45, natomiast ostateczne rozliczenie w kasie Krytej pływalni najpóźniej do godziny 22.00.

 2. Pływalnia jest czynna codziennie, z wyjątkiem ogłoszonych na tablicy znajdującej się na pływalni;

  1. dni bądź godzin organizacji imprez sportowych lub rekreacyjnych,

  2. dni świątecznych,

  3. dni bądź godzin wystąpienia awarii oraz dni wyznaczonych przerw konserwacyjno-remontowych,

 3. Atrakcje: zjeżdżalnia rurowa oraz basen brodzik czynne są w godzinach: od 9:00 do 21:00.

 4. Basen zewnętrzny czynny jest w miesiącach od czerwca do września w godzinach 9:00-20:00. Otwarcie basenu uzależnione jest od pogody.

§ 4 – Warunki korzystania z usług Pływalni

 1. Każda osoba przed wejściem na teren Pływalni oraz przed rozpoczęciem korzystania z poszczególnych stref i urządzeń jest bezwzględnie zobowiązana do zapoznania się z przepisami niniejszego regulaminu, regulaminami poszczególnych stref, atrakcji wodnych i urządzeń oraz instrukcji obowiązujących na jego terenie i ich przestrzegania w trakcie pobytu na obiekcie.

 2. Osoby korzystające z Pływalni w szczególności zobowiązane są do:

 • stosowania się do znaków zakazu i nakazu, zarządzeń i komunikatów kierownictwa, pracowników obsługi i służb ratowniczych Basenu Arena;

 • dostosowania swoich planów aktywności do wieku, umiejętności, uwarunkowań zdrowotnych, zaleceń i przeciwwskazań medycznych;

 • użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiednio do podejmowanej aktywności;

 • bezzwłocznego informowania służb ratowniczych lub obsługi Basenu o zaistniałym wypadku i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo Basenu i osób w nim się znajdujących.

 1. Za zapoznanie z regulaminem i instrukcjami uczestników grup zorganizowanych odpowiedzialny jest opiekun grupy

§ 5 – Monitoring

 1. Na terenie Pływalni działa system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności klientów Pływalni, a zapis nagrań jest właściwie zabezpieczony i archiwizowany.

 2. Nagrania z kamer, mogą być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników (klientów), którzy nie stosują się do regulaminów oraz instrukcji obowiązujących na Basenie Aquarius.

 3. Szczegóły funkcjonowania monitoringu wizyjnego zawarte są w Regulaminie monitoringu, który jest dostępny w Biurze Zarządu oraz na stronie internetowej www.basen.lesko.pl w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

 4. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć na terenie Pływalni dozwolone jest wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy Obiektu.

§ 6 - Przepisy porządkowe ogólne

 1. Dzieci do lat 8 mogą przebywać na terenie Pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich z wykupionym biletem wstępu.

 2. Do brodzików dla dzieci wstęp mają wyłącznie dzieci do lat 5. Dorosłym wstęp do brodzików dla dzieci jest zabroniony, z wyłączeniem przypadku, gdy są w towarzystwie swoich podopiecznych.

 3. Strefa niebezpieczna (gejzer basenu zewnętrznego) dostępna jest od 12 roku życia.

 4. Zabrania się pozostawiania w Hali basenowej bez nadzoru dzieci nieumiejących pływać.

 5. Osoby niepełnosprawne w stopniu wymagającym pomocy osób trzecich mogą przebywać na terenie pływali jedynie wraz z pełnoletnim opiekunem.

 6. Grupy zorganizowane mogą korzystać z pływalni w zakresie określonym umownie oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Zarządcę Obiektu, pod nadzorem osoby sprawującej opiekę i ponoszącej odpowiedzialność za członków grupy.

 7. W obiekcie Pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości i spokoju.

 8. Osoby znajdujące się na terenie Pływalni są zobowiązane podporządkować się poleceniom pracowników Zarządcy Obiektu lub pracowników zleconych delegowanych do pracy, a także ratowników pełniących dyżury w hali basenowej z nieckami basenowymi.

 9. Na terenie Pływalni zabrania się jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w tym zarobkowej. Wyjątek od tej zasady stanowi działalność gospodarcza w wynajętych pomieszczeniach lub działalność doraźna prowadzona na warunkach i na podstawie określonej w indywidualnej umowie zawartej z Zarządcą Obiektu.

 10. Szczegółowe zasady użytkowania poszczególnych urządzeń na Pływalni określają odrębne regulaminy i instrukcje stanowiskowe umieszczone w ich pobliżu.

 11. Regulaminy dostępne są również na stronie internetowej www.basen.lesko.pl.

 12. Osoby korzystające z Pływalni w szczególności zobowiązane są do:

 • stosowania się do znaków zakazu i nakazu,

 • zarządzeń i komunikatów kierownictwa, pracowników obsługi i ratownika,

 • dostosowania swoich planów aktywności do wieku, umiejętności, uwarunkowań zdrowotnych, zaleceń i przeciwwskazań medycznych,

 • użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i odpowiednio do podejmowanej aktywności,

 • bezzwłocznego informowania ratownika lub obsługi Pływalni o zaistniałym wypadku i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób znajdujących się na obiekcie Pływalni.

 1. Zarządca Obiektu nie gwarantuje dostępu do wszystkich atrakcji i urządzeń w każdym czasie, w szczególności z powodu konieczności prowadzenia remontów i konserwacji lub napraw awarii. Każda osoba zamierzająca skorzystać z usług Pływalni może uzyskać informację w kasie o zakresie świadczonych usług bądź występujących w tej mierze ograniczeń. Podjęcie decyzji, co do korzystania z usług Pływalni, mimo występujących ograniczeń, nie może stanowić podstawy do ewentualnych roszczeń w stosunku do Pływalni.

 2. Pływalnia zastrzega sobie prawo do rezerwacji Basenu lub jego części na zawody sportowe lub imprezy zamknięte bądź zorganizowane zajęcia, na potrzeby których mogą zostać wyłączone z eksploatacji dla klientów poszczególne strefy, niecki basenowe lub ich część.

 3. Za bezpieczeństwo podczas zawodów, zajęć oraz imprez odpowiedzialność ponosi ich organizator.

§ 7 - Korzystanie z Basenu

 1. Z Basenu mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.

 2. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na Basen, ze względu na ilość osób w nim przebywających.

 3. Wejścia grupowe odbywają się wg odrębnego regulaminu.

 4. Wchodzący na Basen zobowiązani są do korzystania z szatni w holu głównym Pływalni i pozostawienia tam okrycia oraz zmiany obuwia zewnętrznego na czyste obuwie basenowe, nieużytkowane na zewnątrz, w którym należy obowiązkowo chodzić w szatniach i pod natryskami, od momentu przekroczenia bramki przy kasie.

 5. Z szatni dla osób niepełnosprawnych i rodzin mogą korzystać osoby niepełnosprawne z opiekunami oraz rodzice/opiekunowie dzieci do lat 6.

 6. W obrębie Strefy mokrej z uwagi na ciągłe nawilżenie wodą powierzchni posadzek, należy zachować szczególną ostrożność w poruszaniu się. W miejscach tych istnieje ryzyko poślizgnięcia się.

 7. Korzystanie z szafek ubraniowych w szatniach głównych umożliwia pasek wydawany w kasie Pływalni.

 8. Przed skorzystaniem z szafki ubraniowej należy dokładnie zapoznać się z instrukcją jej obsługi, szczególnie w zakresie jej zamykania i otwierania.

 9. Zmiana bielizny w strój kąpielowy lub odwrotnie, odbywa się w kabinach przebieralni znajdujących się w szatniach głównych. Zarówno w szatniach jak i pod natryskami obowiązuje zakaz przebywania nago.

 10. Wstęp na Halę basenową możliwy jest tylko w stroju kąpielowym (przylegającym do ciała - nie dłuższym niż do kolana). Dzieci do lat trzech mogą przebywać w wodzie wyłącznie w specjalnych pielucho-majtkach.

 11. Przed wejściem na Hale basenową i Basen zewnętrzny każda osoba jest zobowiązana do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego oraz przejścia stopami przez brodzik dezynfekcyjny.

 12. Korzystający z WC zobowiązani są bezwzględnie ponownie umyć ciało pod prysznicem, przed wejściem do Hali basenowej oraz na Basen Zewnętrzny.

 13. Korzystający z Basenu są zobowiązani do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i nakazom ratowników.

 14. Na niecce basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.

 15. Korzystający ze Zjeżdżalni, Wanny jacuzzi oraz Saun podlegają odrębnym regulaminom w/w urządzeń.

 16. Indywidualne zajęcia nauki pływania mogą być prowadzone tylko przez osoby posiadające stosowne umowy z Pływalnią.

 17. Na terenie hali basenowej nie obowiązuje używanie czepków.

§ 8 – Czas pobytu, bilety wstępu, cennik usług

 1. Korzystanie z pływalni odbywa się na podstawie zakupionych jednorazowych biletów wstępu, kart abonamentowych, biletów jednorazowych lub umów z Zarządcą Obiektu.

 2. Ceny biletów i usług (normalne i ulgowe), reguluje cennik zatwierdzany przez Zarządzającego. Cennik dostępny jest na stronie internetowej pływalni, holu basenu, a w wersji skróconej w kasie pływalni.

 3. Do zakupu biletów i usług w cenie ulgowej uprawniają następujące dokumenty:

  • ważna legitymacja studencka – studenci do 26 roku życia,

  • ważna legitymacja szkolna wg wzoru ustalonego przez MEN – uczniowie wszystkich szczebli szkół, działających w oparciu o zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej – do 26 roku życia,

  • ważna legitymacja emeryta – rencisty,

  • legitymacja osoby niepełnosprawnej

  • karta dużej rodziny

  • karta leskiej rodziny

  • karta seniora

  • legitymacja weterana

 1. Faktury za usługi świadczone przez Sport Lesko Sp. z o.o. można otrzymać po uprzednim zgłoszeniu w kasie pływalni, do 7 dni od daty sprzedaży, na podstawie paragonu z oznaczonym numerem NIP nabywcy.

 2. Pasek pobierany jest w kasie Pływalni i zwracany w kasie po wyjściu z Basenu.

 3. Opłata za deklarowane godziny pobytu na Hali basenowej (bilet jednorazowy) pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi. Przekroczenie czasu powyżej deklarowanych godzin jest liczone za każde dodatkowe rozpoczęte 6 minut i podlega dopłacie przy wyjściu z Basenu.

 4. Opłata za czasu pobytu w Saunie rozpoczyna się po odczytaniu paska na czytniku obrotowej bramki przed pomieszczeniem saun, a zakończenie naliczania czasu następuje w chwili rozliczenia paska na czytniku obrotowej bramki wyjściowej przy wyjściu z pomieszczenia saun. W czasie przebywania w Saunie zatrzymywany jest czas pobytu na Hali basenowej. Opłata za Saunę pobierana jest w kasie przy wyjściu z Basenu wg aktualnego cennika.

 5. Uprawnienia do wstępów ulgowych klient nabywa po okazaniu stosownych dokumentów.

 6. Za niewykorzystane bilety wstępu oraz w przypadku wydalenia klienta z Basenu z jego winy, uiszczone opłaty nie są zwracane.

 7. W przypadku odmowy uiszczenia przez klienta opłaty dodatkowej, naliczonej automatycznie przez elektroniczny system obsługi klienta lub innej dotyczącej np. zagubionego paska/ zegarka lub kluczyka do szafki depozytowej, pracownicy obiektu są upoważnieni do wezwania służb porządkowych.

 8. W przypadku zmian cen biletów i usług, informacja o tym fakcie podawana jest w obiekcie i na stronie internetowej www.basen.lesko.pl.

§ 9 – Strefy

 1. Na Hali basenowej wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:

 • strefa dla nieumiejących pływać - Niecka basenu rekreacyjnego - o głębokości od 1,10 m do 1,40 m; Wanna jacuzzi, Zjeżdżalnia rurowa i Zjeżdżalnia rodzinna,

 • strefa dla umiejących pływać - Niecka basenu sportowego - o głębokości od 1,40 m do 1,90 m;

 1. Na basenie zewnętrznym – wyznaczone są następujące strefy:

 • strefa wejściowa - w skład, której wchodzi bramka wejściowo - wyjściowa,

 • strefa szatniowo - sanitarna - w skład, której wchodzą pomieszczenia szatni z przebieralniami, pomieszczenia natrysków oraz pomieszczenia toalet,

 • strefa czysta - w skład, której wchodzi basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, brodzik dla dzieci

 • strefa sportowa - w skład, której wchodzi siłownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci

 • strefa plażowania - w skład, której wchodzi teren zieleni oraz plaża pokryta kostką brukową.

 1. Głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ściankach niecek basenowych lub w ich pobliżu.

 2. Osoby nieumiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze strefy dla nieumiejących pływać.

 3. Strefy basenu i atrakcje wodne wyłączone czasowo z eksploatacji oznakowane są poprzez odgrodzenie taśmą sygnalizacyjną i korzystanie z nich jest w tym czasie zabronione.

§ 10 - Działania ratownicze

 1. Na terenie Pływalni dozorem ratowników objęta jest Hala basenowa oraz strefa czysta Basenu zewnętrznego.

 2. Ratownikami są osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, noszące czerwony strój z napisem Ratownik.

 3. Klienci Pływalni są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się nakazom służby ratowniczej, w obrębie zasad wynikających z niniejszego Regulaminu, regulaminów odrębnych oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz pogorszenie samopoczucia należy zgłaszać natychmiast ratownikom lub obsłudze Pływalni.

 5. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody jest gwizdek ratownika, sygnał z tuby głosowej lub komunikat nadawany z głośników przez radiowęzeł. Po usłyszeniu sygnału lub komunikatu należy natychmiast opuścić niecki basenów oraz wanny jacuzzi, zaprzestać korzystania z atrakcji wodnych i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub obsługi Pływalni.

 6. Jakiekolwiek korzystanie z Niecki basenu sportowego i rekreacyjnego, Wanny jacuzzi oraz Zjeżdżalni bez dozoru ratownika jest zabronione.

 7. Ratownik wodny, prowadząc działania ratownicze, korzysta z ochrony dla funkcjonariuszy publicznych.

 8. Na basenie zewnętrznym w celach informacyjnych stosuje się następujące rodzaje flag sygnalizacyjnych:

  • flaga koloru białego - kąpiel dozwolona

  • flaga koloru czerwonego - kąpiel zakazana

  • brak flagi - kąpielisko niestrzeżone

§ 11 Odmowa wstępu na teren obiektu. Zdrowie publiczne.

 1. Zabrania się przebywania na Pływalni osób obcych i niezatrudnionych po godzinach otwarcia Pływalni.

 2. Obsługa ma prawo do odmowy wstępu na teren Pływalni osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających lub psychotropowych oraz ma prawo do żądania opuszczenia przez nią obiektu.

 3. W obiekcie Pływalni obowiązuje całkowity zakaz:

 • palenia tytoniu,

 • wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z wyłączeniem obszaru punktu gastronomicznego oraz obszaru letniego punktu gastronomicznego znajdującego się na terenie basenu zewnętrznego,

 • wnoszenia, spożywania, sprzedaży i podawania narkotyków oraz innych środków odurzających, psychotropowych itp.

 • wnoszenia na teren Hali basenowej opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, w tym zegarków i biżuterii które mogłyby wyrządzić krzywdę innym osobom oraz innych przedmiotów niż osobistego użytku i służących do pływania,

 • akwizycji,

 • wprowadzania zwierząt.

 1. Ze względu na zasady higieny i bezpieczeństwa oraz zasady współżycia społecznego przebywającym na Basenie zabrania się:

 • wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratownika lub przy braku dyżuru ratownika oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej;

 • chodzenia boso w szatniach i pod natryskami;

 • używania strojów kąpielowych i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub takich, które mogą wchodzić w reakcje z wodą;

 • wchodzenia do Niecki basenu sportowego osobom nieumiejącym pływać;

 • pozostawiania dzieci bez opieki;

 • biegania, popychania i wrzucania do wody innych osób, krzyczenia oraz zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych klientów, a także uniemożliwiania korzystania z usług przez innych;

 • skakania do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika;

 • wszczynania fałszywych alarmów;

 • przytrzymywania się lin torowych;

 • wchodzenia i wychodzenia z niecek basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody);

 • niszczenia urządzeń i wyposażenia Pływalni oraz oznakowań mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo klientów korzystających z basenu,

 • zaśmiecania i zanieczyszczania pomieszczeń oraz niecek basenów;

 • załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody oraz w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

 • używania detergentów i środków chemicznych;

 • żucia gumy i spożywania pokarmów;

 • wchodzenia na murki okalające niecki basenów oraz inne konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone;

 • korzystania z dostępnych atrakcji wodnych w sposób niezgodny z zapisami regulaminów i instrukcjami ich użytkowania;

 • pływania i nurkowania pod wylotami zjeżdżalni wodnych;

 • zabaw ruchowych i gry z użyciem piłki poza miejscami do tego wyznaczonymi przez służbę ratowniczą;

 • używania wulgaryzmów;

 • dopuszczania się zachowań nieobyczajnych.

 1. Osoby przebywające na terenie Pływalni i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających na terenie Pływalni, a także osoby niestosujące się do przepisów niniejszego Regulaminu i do zaleceń służby ratowniczej lub obsługi Pływalni, mogą zostać usunięte z Pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat. Niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego lub cywilnego, może też zostać wezwana ochrona lub Policja.

 2. Ze względu na zasady zdrowia publicznego, zabrania się korzystania z Basenu osobom:

 • z chorobami skóry: grzybicą, egzemą, liszajem, brodawczakiem, rumieniem, różą, itp. (wymagane zaświadczenie od lekarza dermatologa o braku zakażalności choroby);

 • chorobami zakaźnymi;

 • uczulonym na środki odkażające;

 • z chorobami układu wydalania;

 • z plastrami zwykłymi i bandażami;

 • z otwartymi skaleczeniami i ranami;

 • których stan higieniczny odbiega od ogólnie przyjętych norm;

 • których zachowanie stanowi zagrożenie dla otoczenia.

 1. Ratownik ma prawo nie zezwolić na kąpiel danej osoby w przypadku zauważenia stanów chorobowych i zachowań wymienionych w ust. 4.

 2. Noszenie okularów i soczewek kontaktowych odbywa się na własne ryzyko klienta. W przypadku przebywania na Basenie w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie i uszkodzenie. W przypadku zagubienia lub rozbicia soczewek okularowych należy natychmiast powiadomić dyżurującego Ratownika.

 3. W przypadku złej pogody (np. burza, silny wiatr), osoby przebywające na terenie basenu zewnętrznego, ze względu na swoje bezpieczeństwo, mają obowiązek opuścić ten teren. W takim przypadku osoby opuszczające teren basenu nie uzyskują prawa do częściowego lub całkowitego zwrotu pieniędzy za bilet lub innej formy odszkodowania.

§ 12 - Przystosowanie Pływalni do potrzeb osób niepełnosprawnych

 1. Pływalnia jest całkowicie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 2. Osoby niepełnosprawne wymagające pomocy opiekuna wchodzą na Basen wraz z opiekunem, którego obowiązuje wykupienie biletu wstępu.

 3. Opiekunem osoby niepełnosprawnej musi być osoba pełnoletnia, która wchodzi na teren Pływalni i sprawuje ciągły nadzór nad podopiecznym, bez względu na to, czy korzysta z usług Pływalni czy nie.

 4. Osoby niepełnosprawne korzystające z Basenu i poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek inwalidzki udostępniony przez Pływalnię w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach.

 5. Osoby niepełnosprawne, których schorzenia uniemożliwiają kontrolowanie czynności fizjologicznych, nie mogą korzystać pływalni.

§ 13 – Grupy zorganizowane

 1. Zajęcia zorganizowane mogą się odbywać tylko w obecności opiekunów, osób posiadających stosowne uprawnienia przewidziane przepisami prawa oraz Ratowników.

 2. Instruktor odpowiada za uczestników zajęć/lekcji nauki pływania od momentu wejścia przez bramkę wejściową na holu basenu do momentu wyjścia przez bramkę wyjściową na holu.

 3. Rodzic/opiekun odpowiada za dzieci oraz małoletnich przebywających na terenie obiektu poza zajęciami/lekcjami nauki pływania.

 4. W czasie imprez rekreacyjnych oraz zawodów sportowych organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.

 5. Nauka pływania odbywa się na podstawie odrębnie sformułowanych zasad (Regulaminu).

 6. Opiekun grupy zorganizowanej (grupy szkolne, wycieczki, kolonie, itp.), zobowiązany jest do zapoznania uczestników z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem korzystania z pływalni przez grupy zorganizowane.

 7. W celu sprawowania opieki nad uczestnikami grupowej nauki pływania (poza instruktorem prowadzącym zajęcia pływackie) nieodpłatnie może wejść dodatkowy opiekun:

  1. na każdą maksymalnie 10-osobową grupę dzieci w wieku do lat 7 - jeden opiekun,

  2. na każdą maksymalnie 15-osobową grupę osób powyżej lat 7 - jeden opiekun.

 8. Opiekun odpowiada materialnie za paski / zegarki powierzone uczestnikom grupy zorganizowanej oraz za właściwe zachowanie i respektowanie Regulaminu pływalni przez podopiecznych.

 9. Każdy opiekun grupy podczas pobytu na Hali basenowej lub Basenie zewnętrznym zobowiązany jest nosić kamizelkę z napisem "OPIEKUN GRUPY". Kamizelki są nieodpłatnie wypożyczane na czas pobytu w kasie przed wejściem grupy na pływalnie. Za zgubienie lub zniszczenie kamizelki opiekun zostanie obciążony kwotą 20 zł.

§ 14 – Zasady odpowiedzialności za szkody

 1. Za bezpieczeństwo osób przebywających w Hali basenowej oraz strefie czystej basenu zewnętrznego podczas kąpieli ogólnodostępnej odpowiedzialność ponoszą dyżurni ratownicy.

 2. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami krążenia, równowagi, chorobami uszu oraz po przebytych dłuższych chorobach powinny uzyskać zezwolenie lekarskie na korzystanie z Basenu.

 3. Osoby ze schorzeniami wymienionymi w ust. 2 korzystają z Basenu na własną odpowiedzialność.

 4. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu, o których powiadomiła klientów.

 5. Zarządca Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni na holu, w szatniach głównych, szafkach basenowych oraz na terenie Pływalni. .

 6. Za szkody powstałe na Pływalni odpowiedzialność ponosi sprawca.

 7. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają ich opiekunowie prawni.

 8. Za zniszczenie elementów wyposażenia pływalni, a także za zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.

 9. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z Pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni.

 10. Zarządca Obiektu nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, Regulaminów i instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i niewykonywania poleceń i wskazań personelu Pływalni.

 11. Osobom odwiedzającym basen zaleca się nie zabierać ze sobą cennych przedmiotów i większych sum pieniędzy. Przedmioty wartościowe należy pozostawiać w miejscu do tego celu przeznaczonym.

 12. Za zniszczenie strojów kąpielowych podczas korzystania ze zjeżdżalni i atrakcji wodnych Zarządca Obiektu nie ponosi odpowiedzialności. Zarządca Obiektu nie odpowiada również za rzeczy osobiste zgubione podczas korzystania z atrakcji wodnych.

§ 15 – Nadzór

Nadzór nad przestrzeganiem porządku i czystości oraz przepisów niniejszego regulaminu sprawują obsługa Basenu oraz służba ratownicza, i mają oni prawo bezwzględnego egzekwowania jego przestrzegania z możliwością nakazania opuszczenia Basenu przez osoby nieprzestrzegającej Regulaminu.

§ 16 – Kontrola

Kierownictwo Pływalni ma prawo do dokonywania kontroli wszystkich zajęć odbywających się na Basenie, a w razie stwierdzenia uchybień prowadzących do zagrożenia bezpieczeństwa osób korzystających z Basenu, przerwać prowadzenie zajęć.

§ 17 – Reklamacje

  1. Podstawą do wnoszenia reklamacji jest paragon otrzymany w kasie.

  2. Reklamacje można składać najpóźniej w momencie rozliczenia paska w kasie. Reklamacje składane po rozliczeniu paska nie będą rozpatrywane.

§ 18 - Ochrona danych osobowych

Wykupienie biletu wstępu na Pływalnię jest równoznaczne z zapoznaniem się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną RODO:

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem danych jest Basen Aquarius w Lesku usytuowany przy ulicy Bieszczadzkiej 7, 38-600 Lesko,

  2. dane będą przetwarzane wyłączenie w celu zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO,

  3. dane nie będą udostępniane innym odbiorcom,

  4. dane będą przetwarzane na czas niezbędny dla świadczenia usługi, następnie przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz podatkowymi,

  5. przysługuje Państwu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile szczególne powszechnie obowiązujące przepisy prawa nie ograniczają lub nie wyłączają takiego uprawnienia, a także prawo do przeniesienia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych zgodnie z przepisami,

  6. podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową i świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy (świadczenie usług),

  7. podane dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

§ 19 - Przepisy końcowe

 1. Osoba, która zniszczy lub zgubi pasek lub klucz do szafki zostanie obciążona odpowiednio kwotą 30 zł.

 2. Niewłaściwe zachowanie w stosunku do personelu Pływalni jest naruszeniem niniejszego Regulaminu i pociąga za sobą sankcje, aż do odmowy prawa korzystania z Pływalni.

 3. Wobec osób, które wielokrotnie bądź w sposób rażący naruszyły postanowienia niniejszego Regulaminu, może zostać zastosowany czasowy lub stały zakaz wstępu na teren Pływalni. Zastosowanie zakazu poprzedzone zostanie ostrzeżeniem wystosowanym przez obsługę obiektu.

 4. W sprawach spornych ostateczną decyzje podejmuje Zarządca Obiektu lub osoba przez niego upoważniona.

 5. Skargi i wnioski należy zgłaszać u Zarządca Obiektu.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2020 r. , na czas nieokreślony.

Podstawa prawna;

 • ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2020 poz. 350),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 747),

 • ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2171),

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r., nr 129 poz. 844).

 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1115),

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 2476),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 stycznia 2012 roku — w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego ( Dz. U. z 2012 r. poz. 108),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku — w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 261)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 06 marca 2012 roku — w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag ( Dz. U. z 2012 r. poz. 286).