Regulamin korzystania z lodowiska

 1. Lodowisko jest otwarte w okresie zimowym, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku, zwanym dalej "Operatorem Lodowiska".

 2. Każdy użytkownik Lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństw/zagrożeń oraz możliwych kontuzji i urazów podczas jazdy, za co firma Sport Lesko Sp. z o.o. w Lesku nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 3. Osoby korzystające z Lodowiska zobowiązane są do stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz poleceń osób obsługujących Lodowisko, w przeciwnym wypadku nie będą mogły korzystać z Lodowiska.

 4. Operator Lodowiska zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby osób korzystających z lodowiska (np. kiedy liczba osób korzystających z obiektu uniemożliwia swobodne korzystanie z niego, wtedy pracownik ma prawo chwilowego wstrzymania wstępu na obiekt i na taflę lodową).

 5. Korzystanie z tafli lodowiska przez dzieci do lat 10 odbywa się jedynie w obecności i pod nadzorem pełnoletniego opiekuna (wyposażonego w łyżwy) oraz bezwzględnie w kasku ochronnym. Dzieci do lat 10 nie będą wpuszczane na lodowisko pod nieobecność opiekuna. Opiekun odpowiedzialny jest za właściwe zachowanie się dzieci oraz za ich bezpieczeństwo.

 6. Na lodowisko zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających.

 7. Korzystający z Lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

 8. Osoby korzystające z tafli lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która powinna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa Lodowiska.

 9. Zaleca się jazdę w rękawiczkach, czapkach osłaniających potylicę, w kaskach oraz nakolannikach i nałokietnikach, szczególnie dzieciom.

 10. Do każdorazowego użycia łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych podobnych przedmiotów wymagana jest zgoda Operatora Lodowiska

 11. Osobom korzystającym z Lodowiska zabrania się stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników Lodowiska, w szczególności:

 • urządzania wyścigów oraz niebezpiecznych zabaw

 • jazdy z dziećmi na rękach

 • siadania na bandach okalających Lodowisko oraz przeskakiwania przez nie

 • spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających

 • konsumpcji na tafli Lodowiska

 • bezwzględny zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających

 • niszczenia sprzętu i urządzeń Lodowiska

 • chodzenia po tafli Lodowiska w zwykłym obuwiu

 • wprowadzania zwierząt na teren lodowiska

 • rzucania śniegiem

 • palenia tytoniu

 1. Po pierwszą pomoc należy zgłaszać się do obsługi Lodowiska.

 2. Zabronione jest wchodzenie i przebywanie na lodowisku w czasie przerw technicznych na czyszczenie tafli. Możliwość ponownego korzystania z tafli oznajmia obsługa.

 3. Na łyżwach można przebywać wyłącznie na tafli Lodowiska oraz miejscach wyłożonych specjalnymi matami.

 4. W przypadku bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych lodowisko może zostać zamknięte.

 5. Za rzeczy pozostawione na Lodowisku Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 6. Za uszkodzenie telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3 itp. wnoszonych na teren Lodowiska Operator nie odpowiada.

 7. Wszelkie zauważone uszkodzenia (m.in. uszkodzenia tafli lodu lub wyposażenia), wypadki (z udziałem użytkowników lodowiska) lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłosić obsłudze obiektu.

 8. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.

 9. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.

 10. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska, a także mogą być wobec nich zastosowane kary administracyjne (kary pieniężne do 500 zł).

 11. Obsługa lodowiska upoważniona jest do kontrolowania zachowania się na Lodowisku i odpowiedniego reagowania.

23.W sprawach spornych ostateczną decyzje podejmuje Operator lub osoba przez niego upoważniona.

24.Skargi i wnioski należy zgłaszać u Operatora.

25.Ograniczenia, zakazy i nakazy w zakresie korzystania z Lodowiska wynikać mogą również z obowiązujących przepisów i zasad sanitarnych w związku z epidemią COVID-19.